allianzsp.sk

Často kladené otázky


Čo robiť v prípade poistnej udalosti?
Stačí zavolať na bezplatnú Infolinku 0800 122 222 Allianz - Slovenskej poisťovne, kde overia platnosť klientovho poistenia Allianz Best Doctors. Následne dohodnú klientovi kontakt so spoločnosťou Best Doctors, ktorá ho bude sprevádzať počas celej liečby.

Do koľkých dní bude Best Doctors kontaktovať klienta?
Best Doctors bude kontaktovať späť klienta v priebehu niekoľkých dní, a to v čase, ktorý si klient určí sám a ktorý uvedie pri prvom kontakte s bezplatnou Infolinkou.

Ako dlho bude trvať, kým Best Doctors poskytne klientovi ďalší lekársky posudok od svetovo uznávaného špecialistu v rámci procesu InterConsultation?
Priemerný čas odpovede na posúdenie dostupných medicínskych informácií, vypracovanie ďalšieho lekárskeho posudku a jeho doručenie klientovi, je okolo 10 – 15 pracovných dní (od dátumu, kedy Best Doctors obdrží od klienta na posúdenie všetku zdravotnú dokumentáciu).

Kto môže klienta sprevádzať počas jeho liečby v zahraničí?
Klienta môže sprevádzať na jeho liečebnej ceste v zahraničí 1 spolucestujúca osoba a v prípade transplantačného zákroku 1 spolucestujúca osoba a 1 darca.

Existujú nejaké obmedzenia o tom, koho si pacient môže vybrať ako svoju sprevádzajúcu osobu?
Nie, neexistuje žiadne obmedzenie. Avšak, Best Doctors odporúča vybrať si spoločníka, ktorý by ako tlmočník pomohol klientovi prekonávať jeho jazykovú bariéru počas pobytu v zahraničí alebo vybrať si blízku osobu, ktorá by zabezpečovala klientovi psychickú oporu počas liečby.

Je darca považovaný za sprevádzajúcu osobu?
Nie, klient si okrem darcu môže vziať na svoj liečebný pobyt do zahraničia ďalšiu sebe blízku sprevádzajúcu osobu.

Smie si klient vybrať štát, alebo konkrétne zdravotnícke zariadenie, kde chce byť liečený?
Nie, klient si nemôže vybrať štát alebo konkrétne zdravotnícke zariadenie, kde chce byť liečený. Najvhodnejšie zdravotnícke zariadenie v zahraničí špecializované na liečbu konkrétnej diagnózy vyhľadá pre klienta Best Doctors.

Čo sa stane, keď klient potrebuje byť liečený viac ako raz v roku pre rovnaké alebo iné (ďalšie) ochorenie? Sú tieto následné liečby pokryté?
Áno. Limity poistného plnenia sú stanovené na poistný rok a kryjú liečbu ochorenia, ktoré sa vrátilo v danom roku ale i liečbu nového (ďalšieho) ochorenia, vzniknutého v danom roku.

Poskytne Best Doctors pomoc klientovi pri zabezpečovaní cestovania a ubytovania?
Best Doctors sa komplexne postará o plánovanie a koordináciu cestovných plánov klienta (prepravu aj ubytovanie), pričom poskytne priame platby poskytovateľom.

Môže si aj cudzinec uzatvoriť poistenie Allianz Best Doctors?
Áno, poistenie Allianz Best Doctors si môže uzatvoriť aj cudzinec za podmienky, že žije a má trvalý pobyt na Slovensku.

Musí klient, ktorému je počas čakacej doby diagnostikované niektoré z ochorení, na ktoré sa vzťahuje poistenie Allianz Best Doctors, pokračovať v poistení?
V takomto prípade sa klient môže rozhodnúť, či chce pokračovať v poistení s tým, že na diagnostikovanú chorobu sa mu počas celej doby poistenia nebude vzťahovať poistné plnenie, alebo klient môže dohodou odstúpiť od poistenia a bude mu vrátené celé poistné.

Aká je približná cena liečby diagnostikovaných chorôb v zahraničí, na ktorú sa poistenie Allianz Best Doctors vzťahuje?

  • Transplantácia kostnej drene: 210.000 – 460.000 EUR.
  • Bypass koronárnej artérie: 96.000 EUR
  • Nahradenie srdcovej chlopne: 100.000 EUR
  • Rakovina: 100.000 EUR

V prípade potreby operácie výmeny srdcovej chlopne je cena protézy srdcovej chlopne krytá poistením Allianz Best Doctors?
Áno, v prípade zákroku výmeny srdcovej chlopne je srdcová chlopňa krytá týmto poistením.

Ak má klient klient vysoký krvný tlak, môže si uzatvoriť poistenie Allianz Best Doctors?
Áno, ak má klient len vysoký krvný tlak bez ochorenia srdca môže si uzatvoriť poistenie.

Je chemoterapia a rádioterapia považovaná za lekársky postup liečby, ak sa nimi lieči zhubný nádor? Môže klient podstúpiť v zahraničí iba chemoterapiu/rádioterapiu bez toho, aby mu predtým bol vykonaný chirurgický zákrok? Na aký dlhý čas môže klient v zahraničí využívať chemoterapiu?
V prípade diagnostikovania rakoviny je chemoterapia a/alebo rádioterapia považovaná za lekársky postup liečby v rámci poistného plnenia a klientom je odporúčaná aj bez predchádzajúceho chirurgického zákroku. Klient dostane časovo neobmedzenú chemoterapeutickú alebo rádiologickú liečbu v zahraničí, ak to jeho diagnóza vyžaduje (limitom plnenia sú len max. celkové výdavky pre poistný rok).